DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O apartado 3 bis do artigo 2 do Real Decreto 1085/2015, do 4 de decembro, establece que para o cómputo no obxectivo de enerxías renovables no transporte, a porcentaxe de biocarburantes, bioliquidos e combustibles de biomasa consumidos no transporte producidos a partir de cultivos alimentarios e forrajeros, non será máis de 1 punto porcentual superior á cota dos este combustibles sobre o consumo final de enerxía nos sectores do transporte por ferrocarril e por estrada en 2020, cun máximo do 7 por cento sobre o este consumo, a partir do ano 2023 incluído.

No caso de que esa proporción sexa inferior ao 1 por cento, poderá incrementarse ata un máximo do 2 por cento do consumo final de enerxía nos sectores de transporte por ferrocarril e por estrada.

Así mesmo, indícase que por orde da persoa titular do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, previo informe da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos, determinarase esa porcentaxe.

Ademais, determinarase tamén, a efectos do cumprimento dos obxectivos de venda ou consumo de biocarburantes e biogás con fins de transporte regulados a partir do ano 2023 incluído, para cada un dos suxeitos obrigados a que refírese o artigo 3 do Real Decreto 1085/2015, do 4 de decembro, a porcentaxe máxima de biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios e forrajeros sobre o total de gasolina e gasóleo vendidos ou consumidos con fins de transporte, incluíndo os biocarburantes, en contido enerxético.

Esta proposta de orde determina os aspectos citados no parágrafo anterior.

Este trámite ten como obxectivo solicitar, directamente ou a través das súas organizacións representativas, a opinión das persoas e entidades potencialmente afectadas pola regulación proxectada.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día venres, 25 de novembro de 2022 ata o día luns, 12 de decembro de 2022

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-SGH@miteco.es indicando en el asunto: "Alegaciones límite cultivos alimentarios y forrajeros"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos