DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Necesidade e oportunidade para a aprobación

A primeira fase ten por obxecto fundamental a transposición en prazo ao noso ordenamento xurídico das modificacións que estas directivas introducen a Directiva (UE) 2018/2002, do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de decembro de 2018, pola que se modifica a Directiva 2012/27/UE relativa á eficiencia enerxética, a Directiva (UE) 2018/844 do Parlamento Europeo e do Consello, de 30 de maio de 2018, pola que se modifica a Directiva 2010/31/UE relativa á eficiencia enerxética dos edificios e a Directiva 2012/27/UE relativa á eficiencia enerxética, así como a Directiva (UE) 2018/2001, do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de decembro de 2018, relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables.

A consulta pública previa desta fase I iniciouse o 8 de decembro de 2018 e finalizou o 15 de xaneiro de 2019. O seu trámite de audiencia e información pública, tivo lugar entre o 5 de agosto e o 16 de setembro de 2019.

De acordo co artigo 26.2 da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno, mediante este documento se sustancia a consulta pública previa sobre a fase II de revisión do proxecto de real decreto polo que se modifica Real Decreto 1027/2007, de 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios.

A consulta pública previa desta fase I iniciouse o 8 de decembro de 2018 e finalizou o 15 de xaneiro de 2019. O seu trámite de audiencia e información pública, tivo lugar entre o 5 de agosto e o 16 de setembro de 2019.

De acordo co artigo 26.2 da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno, mediante este documento se sustancia a consulta pública previa sobre a fase II de revisión do proxecto de real decreto polo que se modifica Real Decreto 1027/2007, de 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios.

Nesta nova consulta pública, teranse en consideración aquelas modificacións de carácter técnico que fosen precisas para manter adaptado ao progreso da técnica e ao resto de normativa comunitaria o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios.

Pode atopar a necesidade e os obxectivos da norma no documento do anexo.

Obxectivos da norma

A presente consulta ten como obxectivo solicitar a opinión das persoas e entidades potencialmente afectadas pola norma proxectada.

O Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios (RITE), establece as condicións que deben cumprir as instalacións destinadas a atender a demanda de benestar térmico e hixiene a través das instalacións de calefacción, climatización e auga quente sanitaria, para conseguir un uso racional da enerxía.

A recente aprobación de diversa normativa europea en materia de eficiencia enerxética e para o fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables, así o progreso da técnica en distintas áreas fai necesaria a adaptación do RITE.

O Regulamento está a revisarse en dúas fases.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día luns, 16 de decembro de 2019

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-SGEFE@miteco.es indicando en el asunto: "Fase II. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios"

Segundo o formato do ficheiro adxunto.

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Así mesmo, só serán tidas en consideración cantas suxestións ou observacións garden relación directa coa solución de problemas e a consecución dos obxectivos relacionados coa transposición das precitadas directivas.

Anexos