Aprobado o Plan de Redución de Emisións das grandes instalacións de combustibles existentes

  13/06/2010

Incorporáronse medidas adicionais que dan lugar a un Plan máis sólido e con obxectivos máis ambiciosos que na primeira proposta.

O Consello de Ministros aprobou o Plan Nacional de redución de emisións das grandes instalacións de combustión existentes conforme a Directiva 2001/80 (coñecida como "Directiva GIC") que establece que os Estados membros reduzan significativamente as emisións de dióxido de xofre, de óxidos de nitróxenos e partículas procedentes das grandes instalacións de combustión existentes, a partir do 1 de xaneiro de 2008.

O Plan Nacional de Redución de Emisións de Grandes Instalacións de Combustión foi adoptado polo Goberno en novembro de 2005 e remitido á Comisión da Unión Europea para a súa aceptación.

Posteriormente á súa presentación, a Comisión admitiu a posibilidade para as instalacións existentes de acollerse aos Valores Límites de Emisión, non entrando por tanto na burbulla establecida no Plan de Redución de Grandes Instalacións. Acolléronse a esta posibilidade actualmente todas as grandes instalacións de combustión dos sectores industriais distintos ao refinamento e ás centrais térmicas.

A Comisión emitiu en maio de 2006 unha serie de observacións relativas ao procedemento de cálculo das burbullas e solicitou aclaracións sobre algúns valores límite, e outras cuestións. As contestacións e aclaracións foron enviadas á Comisión o 31 de outubro de 2006.

Incorporación de modificacións

Tras a contestación da Comisión en abril de 2007 foron incorporadas tanto as modificacións propostas pola Comisión, como algunhas modificacións posteriores. Así mesmo, solucionáronse erros que se observaran no Plan Nacional de Redución de Emisións de Grandes Instalacións de Combustión inicial e, ao mesmo tempo, actualizáronse táboas e incorporáronse novos datos proporcionados polas empresas. Incorporáronse medidas adicionais dando lugar a un plan máis sólido e con obxectivos máis ambiciosos que na primeira proposta.

Hai que resaltar que para a elaboración deste Plan tívose en conta o primeiro período do Plan Nacional de Asignación derivado da directiva de Comercio de Dereitos de Emisión de Gases de Efecto Invernadoiro. A curto e medio prazo é necesaria unha interrelación entre o Plan de Redución e a segunda fase do Plan Nacional de Asignación, xa que as melloras tecnolóxicas realizadas para reducir a emisión dos contaminantes involucrados no Plan de Redución son tidas en conta na asignación do Plan de Asignación 2008-2012.

Así mesmo, consideráronse, en relación coa calidade do aire ambiente, as Directivas de Calidade do Aire e a Directiva de IPPC (trasposta á lexislación española nunha Lei de 2002) coa aplicación das mellores técnicas e tecnoloxías existentes para adecuar as condicións ambientais do ambiente local. Esta normativa tívose en conta tanto dende o punto de vista da selección dos emprazamentos onde deben aplicarse tecnoloxías para conseguir o obxectivo de non superar os límites de inmisión, como na selección da propia tecnoloxía de redución.

A modo de resumo, pódese ver a redución das emisións para os tres contaminantes unha vez aplicado o Plan de Redución, para o período 2008-2015.

  SO2 N0X Partículas

Emisións anuais en 2001 (tpa) 885.183 218.673 29.565

Obxectivo GIC (tpa) 168.209 186.048 13.290

% Redución emisións con respecto ao 2001 81% 15% 65%

Más información y descarga del Plan »