Proposta de orde pola que se establecen os parámetros retributivos para o período comprendido entre o 1 de outubro de 2018 e o 30 de xuño de 2019 como consecuencia da disposición adicional oitava do RD-Lei 15/2018, de 5 de outubro

  03/07/2019

y se revisan los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2019