DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Obxectivos da norma

Os trámites de consulta pública previa teñen por obxecto solicitar a opinión de cidadáns, organizacións e asociacións antes da elaboración dun proxecto normativo. 

A norma regulará o marco para a protección da saúde contra os riscos derivados da exposición ás radiacións ionizantes. Incorporará parcialmente ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/59/Euratom do Consello, de 5 de decembro de 2013, pola que se establecen normas de seguridade básicas para a protección contra os perigos derivados da exposición a radiacións ionizantes, e derróganse as Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom. 

Pode atopar a necesidade e os obxectivos da norma no documento do Anexo.  

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día luns, 6 de novembro de 2017

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: proyectossgen@minetad indicando no asunto: "Real Decreto protección salud contra radiaciones ionizantes"

Anexos