DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

A Directiva (UE) 2017/2398 do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2017, pola que se modifica a Directiva 2004/37/CE relativa á protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes cancerígenos ou mutágenos durante o traballo, incorporou como axente cancerígeno os traballos que supoñan exposición ao po respirable de sílice cristalina xerado nun proceso de traballo.

A nova consideración legal como cancerígeno destes traballos constitúe un cambio de paradigma na xestión do risco por exposición ao po e sílice que vén levando a cabo especificamente no sector mineiro, pois este é, en ocasións, o risco máis frecuente e máis grave con respecto á saúde dos traballadores dentro das actividades suxeitas ao Regulamento Xeral de Normas Básicas de Seguridade Mineira (en diante “RGNBSM”).

A obrigatoriedade de incorporar o contido da Directiva (UE) 2017/2398 ao Real Decreto 665/1997, de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos relacionados coa exposición a axentes cancerígenos durante o traballo, fai necesario modificar a normativa de igual ou inferior rango naquilo que contradiga as disposicións incluídas no citado real decreto. Así, é necesario e oportuno actualizar os criterios e métodos para definir o perigo e o control do po nos lugares de traballo, así como a vixilancia da saúde dos traballadores, establecidos nas instrucións técnicas complementarias 02.0.02, 02.0.03 e 04.8.01, relativas á protección dos traballadores contra o po, do RGNBSM.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día venres, 20 de marzo de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-sgminas@miteco.es indicando en el asunto: "Proyecto de orden nueva ITC 02.0.02 – polvo y SCR"

As alegacións dirixiranse á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, e utilizando o persoal para alegacións dispoñible no apartado "Anexos"

Anexos