DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O Real Decreto-lei 1/2019, de 11 de xaneiro, de medidas urxentes para adecuar as competencias da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ás esixencias derivadas do dereito comunitario en relación ás Directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de xullo de 2009, sobre normas comúns para o mercado interior da electricidade e do gas natural, respectivamente, procedeu a modificar diversos apartados da Lei 34/1998, de 7 de outubro, do Sector de Hidrocarburos e a Lei 18/2014, de 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia.

Entre outros, procedeu a modificar, os artigos 3.1 e 92.2 da Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, introducindo o concepto de cargo como un pago específico dos usuarios das instalacións destinado a sufragar custos do sistema gasista que non están directamente asociados ao uso das instalacións, custos que foron enumerados no artigo 59.4.b da Lei 18/2014, de 15 de outubro. Así mesmo, atribuíu ao Goberno a competencia para determinar a estrutura e a metodoloxía de cálculo dos cargos, previo informe da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, e á persoa titular do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a competencia de aprobar os valores concretos de aplicación, previo acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos.

En consecuencia e conforme o anterior, o obxectivo da presente proposta de real decreto é a definición da metodoloxía a empregar no cálculo anual da repartición entre os usuarios do sistema gasista da contía dos cargos do sistema. Na elaboración da metodoloxía aplicáronse criterios de repartición que distorsionen o menos posible á demanda global, obxectivos e non discriminatorios, aplicando os principios de transparencia no cálculo e de simplicidade na súa aplicación.

Adicionalmente, o mencionado Real Decreto-lei 1/2019, de 11 de xaneiro engadiu un apartado “e” ao artigo 3.1 da Lei 34/1998, de 7 de outubro, atribuíndo ao Goberno a competencia para determinar a metodoloxía, os parámetros, a base de activos e as contías da retribución dos almacenamentos subterráneos así como a estrutura e a metodoloxía para o cálculo dos canons dos servizos de acceso ás instalacións gasistas destinados a cubrir a dita retribución e, por último, aprobar os valores dos canons de acceso ás devanditas instalacións.

En consecuencia, constitúe o obxecto da presente proposta de real decreto a definición das metodoloxías da retribución dos almacenamentos subterráneos e dos canons aplicados polo seu uso.

En cumprimento do previsto nos artigos 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e 26 da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno, dado que este proxecto de real decreto afecta os dereitos e intereses lexítimos das persoas, resulta necesario realizar o trámite de audiencia aos citados interesados, co obxecto de dar audiencia e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades.Leste mesmo texto remitiuse á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia para informe e para que por ese organismo realícese trámite de audiencia a través do Consello Consultivo de Hidrocarburos.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día martes, 28 de xullo de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-sgh@miteco.es indicando en el asunto: "Proyecto de Real Decreto de Cargos del Sistema Gasista"

Anexos