DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O Real Decreto-lei 1/2019, de 11 de xaneiro, de medidas urxentes para adecuar as competencias da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ás esixencias derivadas do dereito comunitario en relación ás Directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de xullo de 2009, sobre normas comúns para o mercado interior da electricidade e do gas natural, respectivamente, procedeu a modificar diversos apartados da Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico.

Entre outros, modificou o artigo 3.7 da Lei 24/2013, de 26 de decembro, establecendo a competencia da Administración Xeral do Estado para regular a estrutura dos cargos por custos regulados e dos cargos necesarios para cubrir outros custos do sistema. Na mesma liña, devandito real decreto-lei modificou o artigo 16 da lei, determinando que o Goberno, previo informe da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, establecerá a estrutura e a metodoloxía de cálculo dos cargos, mentres que o titular do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, previo acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos, aprobará os cargos.

En consecuencia e conforme o anterior, o obxectivo da presente proposta de real decreto é a definición da metodoloxía a empregar no cálculo anual da repartición entre os usuarios do sistema eléctrico da contía dos cargos do sistema. Na elaboración da metodoloxía aplicáronse criterios de repartición que distorsionen o menos posible á demanda global, obxectivos e non discriminatorios, aplicando os principios de transparencia no cálculo e de simplicidade na súa aplicación.

En cumprimento do previsto nos artigos 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e 26 da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno, dado que este proxecto de real decreto afecta os dereitos e intereses lexítimos das persoas, resulta necesario realizar o trámite de audiencia aos citados interesados, co obxecto de dar audiencia e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas ou entidades.

Leste mesmo texto remitiuse á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia para informe e para que por ese organismo realícese trámite de audiencia a través do Consello Consultivo de Electricidade.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día martes, 28 de xullo de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-informes.sgee@miteco.es indicando en el asunto: "Proyecto de Real Decreto de Cargos del Sistema Eléctrico"

Anexos