DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Obxectivos da norma

O Marco Estratéxico de Enerxía e Clima senta as bases para a modernización da economía española, a creación de emprego, o posicionamento de liderado de España nas enerxías e tecnoloxías limpas que dominarán a próxima década, o desenvolvemento do medio rural, a mellora da saúde das persoas e o medio ambiente, e a xustiza social.

O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (en diante PNIEC) é unha das súas ferramentas fundamentais e para a súa completa materialización precisa de estratexias específicas, que permitan identificar correctamente os retos e oportunidades, así como deseñar as medidas máis adecuadas en tecnoloxías e vectores crave para a consecución dos obxectivos en materia de enerxía e clima, así como aproveitar as oportunidades de xeración de actividade económica, emprego e desenvolvemento industrial competitivo que pode supor a transición enerxética.

No PNIEC, en concreto na “Medida 1.4. Desenvolvemento do autoconsumo con renovables e a xeración distribuída”, establécense as liñas de actuación no referente ao autoconsumo con fontes de enerxía renovable, que permitan achegar a xeración ao consumo e, por tanto, reducir perdas. Ademais, esta medida establece como un dos seus mecanismos de actuación o desenvolvemento dunha Estratexia Nacional de Autoconsumo, obxecto desta consulta.

Por outra banda, situar ao cidadán no centro é unha das principais aspiracións da transición enerxética que se impulsa desde o Ministerio para a Transición Enerxética e o Reto Demográfico, en liña coa “Medida 1.14. Promoción do papel proactivo da cidadanía na descarbonización” e a “Medida 1.19. Xeración de coñecemento, divulgación e sensibilización” previstas no PNIEC. En particular, o propio PNIEC na “súa Medida 4.11. Loita contra a pobreza enerxética” así como a Estratexia contra a Pobreza Enerxética prevén o uso do autoconsumo como ferramenta para combater esta problemática.  Co desenvolvemento dunha estratexia como a que se inicia con esta consulta, dáse un gran paso nestas direccións.

Ademais, o autoconsumo ten tamén potencial noutros ámbitos como, en liña coas medidas do PNIEC “1.5. Incorporación de renovables no sector industrial”, “1.16. Contratación pública de enerxía renovable”, “2.11. Promoción dos servizos enerxéticos”, “2.12. Sector público: responsabilidade proactiva e contratación pública eficiente energéticamente” ou “4.4. Integración do mercado eléctrico”.

Por último, nun contexto de recuperación e reconstrución económica, o autoconsumo pode xogar un papel relevante na xeración de actividade e panca de competitividade, non só pola xeración de emprego directo senón polo efecto tractor sobre as distintas cadeas de valor locais e o aforro en custos enerxéticos para consumidores domésticos, industriais ou do sector servizos ou público.

Por todo o anterior, considérase conveniente formular esta consulta pública previa, que, xunto co resto estratexias e follas de ruta que se están expondo na actualidade, sintan as bases para a aplicación e optimización das políticas e medidas establecidas no PNIEC.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día venres, 31 de xullo de 2020 ata o día venres, 18 de setembro de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-autoconsumo@miteco.es indicando en el asunto: "Estrategia de Autoconsumo"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da devandita cualificación.

Anexos