DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O presente trámite de audiencia e información pública formúlase de conformidade co artigo 26.6 da Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno e o artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que regulan a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración proxectos ou anteproxectos de lei ou de regulamentos, así como coa Orde PRE/1590/2016, de 3 de outubro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros de 30 de setembro de 2016, polo que se ditan instrucións para habilitar a participación pública no proceso de elaboración normativa a través dos portais web dos departamentos ministeriais.

Este trámite ten como obxectivo solicitar, directamente ou a través das súas organizacións representativas, a opinión das persoas e entidades potencialmente afectadas pola regulación proxectada.

O obxectivo desta regulación é continuar a senda fixada polo Real Decreto 1085/2015, de 4 de decembro, e establecer uns obxectivos obrigatorios mínimos de venda ou consumo de biocarburantes en contido enerxético para os anos 2021 e 2022, dando resposta ás necesidades de implementar as medidas e alcanzar os ambiciosos obxectivos establecidos no Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030, en coherencia co seu Escenario Obxectivo e coa cota de enerxías renovables no transporte para o ano 2030 establecida pola Directiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de decembro.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día venres, 11 de setembro de 2020

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: bzn-SGH@miteco.es indicando no asunto: "Normativa. RD Biocarburantes 2021 y 2022"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da devandita cualificación.

Anexos