DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O obxecto desta orde é a regulación do primeiro mecanismo de poxa para o outorgamento do réxime económico de enerxías renovables, establecido no Real Decreto 960/2020, de 3 de novembro, polo que se regula o réxime económico de enerxías renovables para instalacións de produción de enerxía eléctrica.

A tal obxecto, esta orde establece as particularidades e adaptacións necesarias na metodoloxía xeral de selección de ofertas nos procedementos de concorrencia competitiva convocados, co obxectivo de adecuala ás características das convocatorias. Establece os procesos que configuran o mecanismo de poxa, incluíndo o mecanismo de casación a empregar para ter en consideración a existencia de reservas mínimas de produto a adxudicar, así como as restricións relativas a garantir a competencia na mesma e as características que han de satisfacer as ofertas presentadas polos axentes participantes no procedemento de concorrencia competitiva.

Por outra banda, regula os trámites e procedementos asociados ao rexistro electrónico do réxime económico de enerxías renovables relativos ao prazo máximo para a presentación da solicitude de inscrición en estado de preasignación e a contía da garantía económica pertinente, así como a documentación a achegar necesaria para a inscrición no este rexistro en ambos os estados, preasignación e explotación.

Establece á súa vez o mecanismo de seguimento da viabilidade e madurez dos proxectos mediante os cales se materializa a potencia asignada a través do mecanismo de concorrencia competitiva baseado dun procedemento de identificación da instalación e da acreditación da obtención da autorización administrativa de construción ou documento equivalente.

Desenvolve as penalizacións previstas no artigo 20 do Real Decreto polo que se regula o réxime económico de enerxías renovables, ao obxecto de incentivar o cumprimento das obrigacións relativas á enerxía mínima de poxa adquiridas polas instalacións perceptoras do réxime económico de enerxías renovables.

Establece un calendario previsto para as poxas do réxime económico de enerxías renovables durante o período 2020-2025, incluíndo prazos indicativos, a frecuencia das convocatorias das poxas, a capacidade esperada e as tecnoloxías previstas.

Con data 6 de novembro de 2020, publícase no portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico a Proposta de orde pola que se regula o primeiro mecanismo de poxa para o outorgamento do réxime económico de enerxías renovables e establécese o calendario previsto para o acceso a instrumentos económicos de apoio, xunto coa súa memoria de análise de impacto normativo, para os efectos previstos no artigo 26.6 da Lei 50/1997, de 27 decembro, do Goberno.

A adopción desta orde é resultado do mandato que, pola extraordinaria e urxente necesidade que concorren, foi establecido na disposición adicional cuarta do Real Decreto-lei 23/2020, de 23 de xuño. Polas mesmas razóns de urxencia, en virtude do artigo 26.6 da Lei 50/1997, de 27 decembro, do Goberno, redúcese o prazo do trámite de audiencia a 7 días a contar desde o día seguinte ao de publicación na web.

Leste mesmo texto remitiuse á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia para informe e para que por ese organismo realícese trámite de audiencia a través do Consello Consultivo de Electricidade.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 10 de novembro de 2020 ata o día mércores, 18 de novembro de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-sgernormativa@miteco.es

Anexos