DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Antecedentes da norma

A actual metodoloxía está recollida nos chamados Documentos Recoñecidos, e regulada polo Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, sobre o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios, traspón parcialmente a Directiva 2010/31/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 19 de maio de 2010, no relativo á certificación de eficiencia enerxética de edificios. Sendo esta unha evolución da regulada a través do Real Decreto 47/2007, que traspuña á súa vez parcialmente a Directiva 2002/91/CE.

Esta metodoloxía establécese en base ao anexo I de ditas Directivas e en coordinación co Código Técnico da Edificación.

A revisión periódica de ditas normativas, e a publicación da última Directiva 844/2018 de eficiencia enerxética na edificación, require unha avaliación da actual metodoloxía con obxecto de mellorala e actualizala.

Problemas que se pretenden resolver co novo estándar

Exponse as seguintes preguntas:

  1. ¿Como podería mellorarse a utilidade e funcionalidade dos Certificados de Eficiencia Enerxética dos Edificios, reforzando a súa comprensión por parte da cidadanía, dando a coñecer os beneficios sobre os potenciais aforros enerxéticos e económicos e as oportunidades para a mellora da edificación?
  2. ¿Como podería mellorarse a calidade dos Certificados de Eficiencia Enerxética dos Edificios? ¿Como poderían mellorarse os mecanismos de cálculo?
  3. ¿Que aspectos non recolle adecuadamente a metodoloxía actual? ¿Que cambios poderían introducirse para solucionalo?
  4. ¿Que mecanismos e cambios axudarían a dinamizar o uso e utilidade dos certificados enerxéticos como ferramenta fundamental para a eficiencia enerxética e o aproveitamento das enerxías renovables no sector edificatorio?
  5. ¿Que información adicional podería incorporarse, ou como podería mellorarse o contido da Etiqueta de eficiencia enerxética, para reflectir da forma máis didáctica posible a información dos certificados enerxéticos?
  6. ¿Que cambios serían necesarios para un mellor uso dos Certificados de Eficiencia Enerxética nun contexto de maior dixitalización? ¿Que oportunidades adicionais existen neste contexto?
  7. ¿Que experiencias a nivel europeo ou internacional considera boas prácticas a efectos do cálculo, elaboración, xestión ou utilidade dos Certificados de Eficiencia Enerxética?

Obxectivos da norma

A presente consulta ten como obxectivo solicitar a opinión da cidadanía e do sector profesional vinculado a estes procesos e potencialmente afectados pola adaptación da metodoloxía de avaliación e cálculo regulada mediante os Documentos Recoñecidos para a Certificación Enerxética de Edificios, tal e como establece o Real Decreto 235/2013.

O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 establece unha serie de obxectivos en materia de rehabilitación enerxética de edificios, incluíndo a mellora da eficiencia enerxética (envolvente térmica) ao longo da década dun total de 1.200.000 vivendas, así como a mellora da eficiencia enerxética (renovación de instalacións térmicas de calefacción e ACS) de 300.000 vivendas/ano de media. Para alcanzar estes obxectivos, o Certificado de Eficiencia Enerxética dos Edificios configúrase como unha ferramenta estratéxica para mellorar a calidade da información fornecida, valorar o rendemento enerxético do edificio e así como a súa influencia na toma de decisións que afectan ao mesmo.

A actual conxuntura de crise sanitaria e económica esixe redobrar esforzos para adaptar o parque edificatorio en España, reducindo a dependencia enerxética con actuacións encamiñadas ao aforro enerxético e o fomento das enerxías renovables, supondo á súa vez un catalizador para a xeración de emprego e actividade.

Os próximos anos serán moi importantes de face plasmar sobre a realidade os compromisos e plans estratéxicos que se marcaron, con obxecto de descarbonizar o parque edificatorio, incrementando de forma substancial a rehabilitación enerxética.

Os Certificados de Eficiencia Enerxética dos Edificios constitúen a fonte de información máis relevante sobre a situación enerxética do edificio, e é unha das claves para valorar a súa necesidade de renovación.

Deste xeito, os Certificados de Eficiencia Enerxética dos Edificios achegan unha información ex ante para impulsar o investimento intelixente na rehabilitación enerxética do edificio, así como en calquera negocio xurídico sobre o mesmo (compra-venda, arrendamentos, etc.). Da mesma maneira, estes certificados constitúense nun indicador de medición ex post para avaliar a evolución do rendemento enerxético do edificio.

Neste contexto, a confianza dos cidadáns e do sector profesional nas ferramentas que permiten tomar as decisións de forma obxectiva e precisa é crítica, tales como o Certificado de Eficiencia Enerxética dos Edificios, e con este obxecto de mellorar a dita confianza preséntase esta iniciativa. Neste sentido, é necesario que a certificación enerxética e as ferramentas para elaborala reflectir adecuadamente a contribución á mellora enerxética que supoñen as distintas opcións estruturais, de deseño e tecnolóxicas dispoñibles, e que a información contida neste documento e as recomendacións que se derivan dela sexan é comprensibles e suficientemente accesibles ao usuario final.

Aínda que, en cumprimento da normativa sectorial, a modificación da metodoloxía de cálculo da certificación enerxética de edificios ten un procedemento regulado que conta coa participación dos axentes do sector debido á especialización técnica da materia, considérase adecuado, con carácter adicional, abrir a participación ao conxunto de sectores e da cidadanía mediante esta consulta que permita solicitar a opinión e identificar as necesidades en distintos ámbitos que, xunto ás consideracións de carácter técnico, poidan mellorar a certificación enerxética da edificación.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 17 de novembro de 2020 ata o día mércores, 2 de decembro de 2020

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-sgefe@miteco.es indicando en el asunto: "Consulta Certificación Energética"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos