DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

O pasado 7 de outubro, o Goberno presentou o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, entendido como “un proxecto de país” que orienta a modernización da economía española, a recuperación do crecemento económico e a creación de emprego, a reconstrución sólida, inclusiva e resiliente tras a crise da COVID, dando resposta aos retos da próxima década.

Un do catro alicerces fundamentais identificados o Plan é a transición ecolóxica que, xunto á transformación dixital, a cohesión social e territorial e a igualdade, enmarcan o deseño do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

O Plan contén dez políticas panca, entre as que se atopan a transición enerxética xusta e inclusiva ou a axenda urbana e rural e loita contra o despoboamento, que conteñen un total de 30 compoñentes. Dentro da panca axenda urbana e rural e loita contra o despoboamento, cabe destacar a liña de acción “Plan de rehabilitación de vivenda e rexeneración urbana”, que comprende un plan de transición enerxética para a España baleirada, que pretende impulsar, entre outras, as Comunidades Enerxéticas Locais.

Adicionalmente, a finais do 2020 publicouse a Consulta pública previa de Consulta pública previa de Comunidades Enerxéticas Locais, que pechou o 2 de decembro de 2020, e que tiña como finalidade solicitar a opinión de colectivos e entidades interesadas sobre a formulación para a transposición das directrices europeas con contidos relacionados con Comunidades Enerxéticas Locais ao ordenamento xurídico español, a identificación de prioridades e principais retos, así como potenciais medidas para poder superalos.

O dereito ao acceso á enerxía é outro eixo fundamental do cambio de modelo enerxético. Tanto o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima como a Estratexia de Descarbonización a longo prazo márcanse como obxectivos fundamentais o situar á cidadanía no centro do sistema enerxético, establecendo medidas que contribúen á participación cidadá no ámbito enerxético, a xeración distribuída e o desenvolvemento de comunidades enerxéticas locais.

O Plan de Recuperación implementarase mediante os distintos instrumentos dos que dispoña a Administración Pública que permitan a adecuada mobilización dos fondos. No caso das Comunidades Enerxéticas Locais, está previsto orientar as actuacións e instrumentos ao desenvolvemento de proxectos que impliquen a formación ou que teñan como promotores comunidades enerxéticas que poderán incluír produción eléctrica con enerxía renovable, para autoconsumo ou para entrega a rede, produción de calor e/ou frío con enerxía renovable, proxecto de rede de distribución de calor e/ou frío, servizos de eficiencia enerxética e servizos de mobilidade sustentable ou recarga para vehículos eléctricos.

Co obxectivo de ser eficaces e eficientes no despregamento das medidas incluídas no Plan de Recuperación, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico lanza a presente manifestación de interese, co obxectivo de identificar proxectos, iniciativas ou liñas de actuación no ámbito das comunidades enerxéticas. A información recompilada permitirá definir as liñas estratéxicas de actuación neste ámbito, cos seus correspondentes mecanismos de financiamento ou outros mecanismos de apoio, así como os parámetros técnicos que deban rexer a valoración ou selección das actuacións.

A non presentación dunha expresión de interese ou resposta á consulta non limitará a posibilidade de presentar propostas nunha eventual futura convocatoria. Por tanto, a participación non xera ningún dereito ao acceso ao potencial financiamento que poida convocarse pola Administración para a consecución dos obxectivos propostos, nin ningunha obriga á Administración.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día venres, 22 de xaneiro de 2021 ata o día venres, 26 de febreiro de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-comunidadenergia@miteco.es

As propostas e proxectos poderán remitirse á dirección de correo indicada cubrindo obrigatoriamente o ficheiro adxunto, que poderá ser complementado cunha memoria ou documentación adicional que achegue información relevante. En todo caso, os documentos terán unha limitación de 10 páxinas.

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado. Garantirase a confidencialidade de toda a información enviada e o recoñecemento da propiedade intelectual.

Anexos