DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

O pasado 7 de outubro, o Goberno presentou o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, entendido como “un proxecto de país” que orienta a modernización da economía española, a recuperación do crecemento económico e a creación de emprego, a reconstrución sólida, inclusiva e resiliente tras a crise de Covid-19, dando resposta aos retos da próxima década.

Un do catro alicerces fundamentais identificados o Plan é a transición ecolóxica que, xunto á transformación dixital, a cohesión social e territorial e a igualdade, enmarcan o deseño do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Dentro deste Plan, a aceleración da transición enerxética xusta e inclusiva constitúese como elemento principal para a recuperación económica e como base para a reconstrución dun modelo económico máis sustentable e resiliente. O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030 (PNIEC) e a Estratexia de Descarbonización a longo prazo 2050 (ELP), prevén un gran crecemento da xeración renovable de electricidade, o cal require a transformación do sistema enerxético, centralizado e unidireccional, nun distribuído, multidireccional, intelixente e flexible, desenvolvendo o almacenamento e servizos de flexibilidade, empregando ferramentas como a dixitalización das redes, o almacenamento e a xestión da demanda.

O Plan de Recuperación implementarase mediante os distintos instrumentos dos que dispoña a Administración Pública que permitan a adecuada mobilización dos fondos. No ámbito desta liña de actuación, está previsto orientar as actuacións e instrumentos ao redor dos seguintes eixos:

  • Despregamento do almacenamento enerxético, tanto detrás do contador (“behind the meter”) ligado a instalacións de consumo ou xeración, como conectados directamente a rede, ben caseta-alone, ben hibridados a plantas de xeración renovable existentes.
  • Redes intelixentes, mediante o impulso ao investimento en dixitalización das redes, e mellora da infraestrutura eléctrica para a integración de renovables.
  • Iniciativas para o desenvolvemento de novos modelos de negocio que provean de flexibilidade ao sistema enerxético asociados á transición enerxética, como a implantación de agregadores e en especial os agregadores independentes ou modelos de negocio ao redor da xestión de demanda en distintas tipoloxías de consumidor.
  • Impulso ao desenvolvemento de capacidades industriais e tecnolóxicas na cadea de valor do almacenamento, incluíndo segunda vida de equipos, a xestión da demanda ou a flexibilidade no ámbito do sector eléctrico.
  • Investimento público en start-ups ou iniciativas de nova creación dirixidas á innovación e novos modelos de negocio no ámbito enerxético.

Co obxectivo de garantir a eficacia do Plan de Recuperación e asegurar a efectividade e eficiencia do seu despregamento, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico lanza a presente manifestación de interese, de solicitar a información imprescindible que permitiría, no seu caso, a construción e desenvolvemento posterior por parte do Goberno, de maneira autónoma, das liñas estratéxicas de actuación nos ámbitos da mellora da flexibilidade do sistema enerxético no seu conxunto de forma competitiva e sustentable, entre outros, das redes intelixentes e do despregamento do almacenamento enerxético, dando apoio ao gran aumento de xeración renovable previsto nos próximos anos. Estas liñas concretaríanse con base nos procedentes mecanismos de financiamento ou outros mecanismos de apoio, cos correspondentes parámetros técnicos que deban rexer estes procedementos competitivos e transparentes para acceder aos este programas.

A non presentación dunha expresión de interese ou resposta á consulta non limitará a posibilidade de presentar propostas nunha eventual futura convocatoria. Por tanto, a participación non supón a elixibilidade de ningún proxecto específico nin xera ningún dereito ao acceso ao potencial financiamento que poida convocarse pola Administración para a consecución dos obxectivos propostos, nin ningunha obriga á Administración.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día venres, 29 de xaneiro de 2021 ata o día venres, 26 de febreiro de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-ener-flexible@miteco.es indicando en el asunto: "C8 - Nombre de la empresa/entidad - nombre de la iniciativa"

As expresións de interese poderán remitirse á dirección de correo e co asunto indicados, conforme a instrucións recollidas no Anexo I.

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado. Garantirase a confidencialidade de toda a información enviada e o recoñecemento da propiedade intelectual.

Anexos