DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O Real Decreto-lei 1/2019, do 11 de xaneiro, de medidas urxentes para adecuar as competencias da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ás esixencias derivadas do dereito comunitario en relación ás Directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, sobre normas comúns para o mercado interior da electricidade e do gas natural, respectivamente, procedeu a modificar diversos apartados da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, así como da Lei 3/2013, do 4 de xuño, de creación da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.

En concreto, de acordo con a modificación introducida polo Real Decreto-lei 1/2019, do 11 de xaneiro, no artigo 3.7 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, establécese que a Administración Xeral do Estado regulará a estrutura dos cargos por custos regulados e dos cargos necesarios para cubrir outros custos do sistema. En virtude do anterior, elaborouse un Real Decreto polo que se establece a metodoloxía de cálculo dos cargos do sistema eléctrico e cuxo desenvolvemento se atopa nas últimas fases de tramitación.

Deste xeito, é obxecto desta orde fixar os prezos dos cargos do sistema eléctrico que resultan de aplicación a partir do 1 de xuño de 2021. Para a determinación dos prezos dos cargos, empregouse a metodoloxía fixada no referido real decreto que ten en conta, entre outros aspectos, a enerxía e potencias contratadas previstas para o ano de aplicación, os coeficientes de enerxía e de potencia para cada segmento tarifario de cargos aprobados no anexo da referida norma, e o custo correspondente aos conceptos que deben sufragarse mediante os ingresos percibidos a través dos cargos incorporados como custo regulado na factura da electricidade.

Doutra banda, e en virtude do mandato recolleito na citada norma, actualízanse os prezos unitarios para o financiamento dos pagos por capacidade para axustalos ás necesidades reais de financiamento.

Como consecuencia do anterior, mediante a presente orde que se somete a trámite de audiencia:

  • Establécense os prezos aplicables aos segmentos tarifarios de cargos do sistema eléctrico para o ano 2021.
  • Establécense os prezos aplicables aos segmentos tarifarios 2 VE e 3 VE de aplicación aos puntos de recarga de vehículos eléctrico de acceso público para o ano 2021.
  • Actualízanse os prezos unitarios de aplicación ao financiamento dos pagos por capacidade para o ano 2021.

A presente orde entrará en vigor o 1 de xuño de 2021.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día xoves, 18 de marzo de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-cargoselectricos@miteco.es indicando en el asunto: "Alegaciones_ Orden_Cargos_2021"

Anexos