DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

En atención á distribución de competencias introducida polo Real Decreto-lei 1/2019, do 11 de xaneiro, de medidas urxentes para adecuar as competencias da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia ás esixencias derivadas do dereito comunitario en relación ás Directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, sobre normas comúns para o mercado interior da electricidade e do gas natural, foi aprobada a Circular 3/2020, do 15 de xaneiro, da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia, pola que se establece a metodoloxía para o cálculo das peaxes de transporte e distribución de electricidade, e atópase en tramitación o Real Decreto polo que se establece a metodoloxía de cálculo dos cargos do sistema eléctrico.

Nesta proposta de resolución introdúcense as modificacións necesarias para que as empresas comercializadoras desagreguen na factura dos consumidores finais as contías correspondentes ás peaxes de transporte e distribución e aos cargos, seguindo a previsión do artigo 16.7 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día xoves, 18 de marzo de 2021

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: bzn-facturaelec@miteco.es indicando no asunto: "Alegaciones_Resolución_Factura_2021"

Anexos