DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

As sociedades actuais atópanse inmersas nun profundo proceso de descarbonización das súas economías, en cuxo centro se atopa a transformación enerxética. A drástica redución de emisións de gases de efecto invernadoiro constitúe un dos grandes obxectivos cuxa consecución require de esforzos tanto a nivel rexional, nacional, como internacional.

Un dos vectores enerxéticos prioritarios a ter en conta en dita descarbonización é o correspondente á mobilidade sustentable e, en especial, a penetración do vehículo eléctrico, de tal forma que se consiga unha redución drástica das emisións de CO2 nun dos principais sectores responsables dos este gases de efecto invernadoiro.

Este despregamento supón non só promover e afianzar a dotación de puntos de recarga en todos os ámbitos existentes (residencial, urbano e interurbano, …) do territorio nacional, se non que require fixar e consolidar as bases da ordenación dos modelos de actividade ligados á prestación do este servizo de recarga enerxética de vehículos.

Aínda que xa se están articulando diferentes instrumentos para promover o despregamento da infraestrutura de puntos de recarga no territorio nacional (en cuxo centro se sitúa o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, aprobado polo Goberno o 7 de outubro de 2020, e que inclúe o impulso da mobilidade eléctrica dentro da política panca de axenda urbana e rural e loita contra o despoboamento), é obxecto do presente real decreto concretar os aspectos vinculados á actividade de prestación do servizo de recarga enerxética de vehículos.

Así, a presente norma aclara a relación de suxeitos participantes na prestación do este servizo, entre os que destaca a figura do operador do punto de recarga –CPO, polas súas siglas en inglés-, que se constitúe como o suxeito titular dos dereitos de explotación da infraestrutura do punto de recarga, e a empresa provedora de servizos de mobilidade eléctrica –EMSP-, unha sorte de operador “virtual” que pode actuar como terceiro prestando servizos de valor engadido ao usuario de vehículos eléctricos. Uns e outros se atopan suxeitos aos dereitos e obrigas que recoñece este real decreto.

Desta forma, o operador do punto de recarga ha de asumir determinadas obrigas que teñen como última cociente a prestación dun servizo de recarga en condicións de mínimo custo e eficiencia do que poidan beneficiarse os usuarios de vehículo eléctrico. Así mesmo, aspectos como a presentación de prezos da subministración de forma clara e transparente, ou a obriga de constitución de servizo de atención ás súas queixas, reclamacións e incidencias en relación ao servizo de recarga enerxética son aspectos que reforzan a protección dos usuarios de vehículos eléctricos como receptores deste servizo, mellorando a experiencia do usuario na súa interacción con estas infraestruturas.

En similares termos regúlase a figura do prestador de servizos de mobilidade eléctrica, nos supostos nos que estes actúen como intermediario entre o usuario do vehículo eléctrico e a infraestrutura eléctrica de puntos de recarga. Nestas condicións, deberá existir un acordo de interoperabilidade que asegure a efectiva comunicación entre o operador do punto de recarga e o prestador de servizos de mobilidade eléctrica.

A presente norma desenvólvese ao abeiro do establecido no artigo 48.2 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico.

Ademais de desenvolver o marco normativo de aplicación á prestación do servizo de recarga enerxética de vehículos, a presente norma regula os seguintes aspectos:

  • Elimina a obriga de ofertar un prezo fixo alternativo regulado no título IV do Real Decreto 216/2014, do 28 de marzo, polo que se establece a metodoloxía de cálculo dos prezos voluntarios para o pequeno consumidor de enerxía eléctrica e o seu réxime xurídico de contratación.
  • Modifícase o Real Decreto 1183/2020, do 29 de decembro, de acceso e conexión ás redes de transporte e distribución de enerxía eléctrica para admitir as solicitudes de acceso e conexión de plantas de produción con vertedura á rede destinadas ao autoconsumo que se conecten á rede de distribución de enerxía eléctrica e que soliciten acceso por unha capacidade non superior a 100 kW.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos ata o día venres, 30 de abril de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-puntosrecarga@miteco.es indicando en el asunto: "Alegaciones_PuntosRecarga"

Anexos