DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

ADVERTENCIA: Novo texto que substitúe ao publicado o día 25.05.2021

Para efectos de elaborar a orde reguladora do procedemento e requisitos aplicables ao concurso público para a concesión de capacidade de acceso de evacuación á rede de transporte de enerxía eléctrica de instalacións de xeración de procedencia renovable no nó de transición xusta Mudéjar 400 KV e procédese á súa convocatoria, iníciase a fase de audiencia e información pública coa publicación do proxecto de texto. Mediante esta publicación dáse cumprimento ao previsto no artigo 26.6 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno.

Con este obxectivo e para favorecer a xeración de actividade económica alternativa ao peche de instalacións de enerxía térmica de carbón ou termonuclear, o Real Decreto-lei 17/2019, do 22 de novembro, introduce unha Disposición adicional á Lei do sector Eléctrico pola que se habilita á Ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, previo acordo da Comisión Delegada do Goberno de Asuntos Económicos, a incorporar por orde ministerial requisitos e criterios específicos para o establecemento dunha orde para a concesión da totalidade ou de parte da capacidade de acceso nos nós da rede afectados polos este peches distintos aos establecidos con carácter xeral para o resto da rede. O obxectivo é aflorar nova potencia renovable e optimizar o seu potencial coa xeración de beneficios socio-económicos para as zonas afectadas polos peches mediante concurso para a súa concesión. Trátase dun marco de concorrencia competitiva, que non tería impacto orzamentario ou en factura eléctrica. A diferente situación dos nós en canto ao seu nivel de saturación, o potencial de recurso renovable ou os permisos solicitados existentes e a situación económica e social de cada zona de transición precisan de ritmos e solucións diferentes, polo que o obxecto desta orde é a aprobación das bases do concurso que ha de rexer a concesión de capacidade de acceso no nó Mudejar 400 kV afectado o peche da central térmica de Teruel aprobado mediante Resolución do 29 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se autoriza a Endesa Xeración, S.A. ao peche da Central Térmica de Teruel, no termo municipal de Andorra (Teruel) e a súa convocatoria.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 25 de maio de 2021 ata o día martes, 15 de xuño de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: nudos@transicionjusta.gob.es

Á hora de comunicar as observacións ou comentarios será necesario identificarse adecuadamente.

Non se terán en conta as observacións que non se presenten na forma e data establecidas.

Anexos