DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Anteproxecto de Lei
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O Consello de Ministros, a proposta do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITERD), acordou iniciar a tramitación urxente do anteproxecto de Lei pola que se actúa sobre a retribución do CO2 non emitido do mercado eléctrico, co obxectivo de regular a minoración da retribución das centrais inframarginales e non emisoras postas en servizo con anterioridade á entrada en vigor do mercado de dereitos de emisión.

A enerxía eléctrica representa aproximadamente unha cuarta parte do consumo de enerxía final en España. A súa importancia cualitativa é aínda maior: é unha subministración esencial para os fogares, cun peso relativo maior nos fogares en situación de vulnerabilidade, así como un insumo produtivo de gran importancia para empresas e industrias, para algunhas das cales –as cualificadas como electrointensivas- é un factor determinante da súa competitividade nos mercados internacionais.

O deseño marginalista do mercado de produción de enerxía eléctrica, que vén determinado pola regulación europea, establece que todas as instalacións de produción funcionando nunha determinada hora perciben o mesmo prezo, correspondente ao ofertado pola última instalación que resultou casada para abastecer a demanda na este hora. Este deseño marginalista, entre outros, permite que os referidos sinais de prezos e externalidades funcionen, xa que as instalacións máis limpas e, en xeral, máis competitivas, perciben uns maiores ingresos, o que incentiva a súa instalación e entrada no mercado, substituíndo ás máis contaminantes e, en xeral, menos competitivas.

Con todo, no sistema eléctrico español existe unha serie de instalacións que se puxeron en funcionamento antes da entrada en vigor do mecanismo de mercado de dereitos de emisión e que son inframarginales e non emisoras, isto é, perciben de maneira recorrente o sobreprezo asociado aos dereitos de CO2 que adquiren e internalizan as centrais que si son emisoras cando estas fixan o prezo marxinal do mercado. Na medida en que estas instalacións inframarginales e non emisoras non deben soportar o custo do CO2 e construíronse e entraron en operación con anterioridade á posta en marcha do mercado de dereitos de emisión (2005), estes sobre-ingresos corresponden con retribución do CO2 non emitido.

As razóns anteriores xustifican unha intervención regulatoria que corrixa dita situación, establecendo unha minoración da retribución destas instalacións, polo importe correspondente ás retribucións do CO2 non emitido no mercado consecuencia da internalización do custo do CO2 nos prezos do mercado almacenista.

Os ingresos orixinados como consecuencia da minoración destinaranse a financiar os cargos do sistema eléctrico e a financiar as políticas de protección dos consumidores vulnerables en risco de exclusión social, achegando ás Administracións Públicas recursos adicionais para atender a subministración destes consumidores.

Como consecuencia do anterior, sométese a trámite de audiencia o mencionado Anteproxecto de Lei pola que se actúa sobre a retribución do CO2 non emitido do mercado eléctrico

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 2 de xuño de 2021 ata o día xoves, 10 de xuño de 2021

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-dividendoCO2@miteco.es indicando en el asunto: "Alegaciones_APLCO2"

Los escritos se dirigirán a la Dirección General de Política Energética y Minas.

Anexos