DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O Real Decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño, polo que se aproban medidas en materia de enerxía e noutros ámbitos para a reactivación económica, estableceu a obriga de desenvolver reglamentariamente un marco retributivo para a xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables baseado no recoñecemento a longo prazo dun prezo pola enerxía.

En cumprimento do este mandato aprobouse o Real Decreto 960/2020, do 3 de novembro, polo que se regula o réxime económico de enerxías renovables para instalacións de produción de enerxía eléctrica, mediante o cal se estableceu un marco retributivo para a xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, denominado réxime económico de enerxías renovables, baseado no recoñecemento a longo prazo dun prezo pola enerxía.

En desenvolvemento do artigo 4 do Real Decreto 960/2020, do 3 de novembro, aprobouse a Orde TED/1161/2020, do 4 de decembro, pola que se regula o primeiro mecanismo de poxa para o outorgamento do réxime económico de enerxías renovables e establécese o calendario indicativo para o período 2020-2025.

O artigo 4.2 do Real Decreto 960/2020, do 3 de novembro, establece que as poxas desenvolvidas ao abeiro da citada orde ministerial serán convocadas mediante resolución da persoa titular da Secretaría de Estado de Enerxía, que se publicará no «Boletín Oficial do Estado». Así mesmo, o artigo 4.2 da Orde TED/1161/2020, do 4 de decembro, determina que determinados parámetros retributivos estableceranse na este resolución.

De acordo con esta normativa, esta resolución convoca a terceira poxa para o outorgamento do réxime económico de enerxías renovables, para a cal establece un primeiro produto dirixido ás instalacións de xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables compostas por unha ou varias das tecnoloxías incluídas nos grupos e subgrupos b.1.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7 e b.8, cunha cota de produto de 360 MW e un segundo produto dirixido a instalacións fotovoltaicas de xeración distribuída con carácter local do subgrupo b.1.1, cunha cota de produto de 140 MW, segundo as definicións do artigo 2.1 do Real Decreto 413/2014, do 6 de xuño.

Leste mesmo texto remitiuse á Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia para informe e para que por ese organismo realícese trámite de audiencia a través do Consello Consultivo de Electricidade.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día xoves, 30 de decembro de 2021 ata o día venres, 21 de xaneiro de 2022

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-sgernormativa@miteco.es indicando en el asunto: "Alegaciones Resolución tercera subasta REER"

As alegacións dirixiranse á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas

Anexos