DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, dispón no seu artigo 10 que as actividades para a subministración de enerxía eléctrica que se desenvolvan nos sistemas eléctricos dos territorios non peninsulares poderán ser obxecto dunha regulamentación singular debido ás especificidades que presentan respecto ao sistema peninsular.

Desta forma, a citada lei 24/2013, do 26 de decembro, establece que se poderá determinar un concepto retributivo adicional para cubrir a diferenza entre os custos de investimento e explotación da actividade de produción de enerxía eléctrica desenvolvida nestes territorios e os ingresos da este actividade de produción.

O Real Decreto 738/2015, do 31 de xullo, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica e o procedemento de despacho nos sistemas eléctricos dos territorios non peninsulares, desenvolve este concepto retributivo adicional, así como o procedemento de liquidación do custo de xeración aplicable a todas as instalacións de produción nestes territorios.

No anterior procedemento de liquidación, adicionalmente ás liquidacións da enerxía vendida no despacho económico de cada sistema eléctrico illado, as instalacións con réxime retributivo adicional ou específico perciben con carácter mensual liquidacións provisionais a conta da definitiva.

En virtude do artigo 72 do Real Decreto 738/2015, do 31 de xullo, a liquidación definitiva será aprobada por resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas.

De acordo con o anterior, mediante as presentes propostas de resolución establécense a contía dos custos de xeración de liquidación e o extracoste da actividade de produción de enerxía eléctrica para os grupos titularidade do grupo Endesa, para a instalación COTESA, para a instalación Gorona do Vento, para as instalacións con réxime retributivo específico, así como a contía total asociada á actividade de produción nos territorios non peninsulares.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 25 de xaneiro de 2022 ata o día venres, 18 de febreiro de 2022

Presentación de alegacións

As alegacións pódense enviar ao enderezo de correo electrónico: bzn-consulta.tnp@miteco.es indicando no asunto: "Resoluciones liquidación 2017_TNP"

Anexos