DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Proxectos non normativos

Resumen

O día 16 de febreiro, de forma conxunta, o Goberno de España e o Goberno de Canarias presentaron, como parte do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, un plan específico para as illas Canarias, en concreto, as liñas de investimento que definirán as actuacións que permitan unha transición enerxética nas illas de acordo con .o investimento 2 da Compoñente 7 do Plan de Recuperación.

O fondo de Recuperación Next Generation EU permitirá a España mobilizar un volume de investimento para as illas Canarias de 466,67 millóns de euros, en materia de enerxía sustentable, de forma adicional aos programas previstos con carácter xeral para o conxunto do país. A mobilización dun volume tan importante de recursos abre unha oportunidade extraordinaria para Canarias e permitirá, non só a superación da crise e a recuperación do emprego, senón a modernización da súa economía para que esa recuperación sexa verde, dixital, inclusiva e social.

O Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021- 2030 (PNIEC) prevé a necesidade de avanzar de forma particular na transición enerxética nas illas, mentres que o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia analiza de forma integral e específica as súas necesidades e oportunidades enerxéticas para dar lugar ás propostas de liñas e actuacións.

No marco do Plan de Enerxía Sustentable nas Illas Canarias, o programa de actuación 6 prevé o impulso de actuacións innovadoras ou singulares, así como a posibilidade de mobilizar investimentos en empresas, novos modelos de negocio ou iniciativas dirixidas á transición enerxética.

Neste contexto, e co obxectivo de ser eficaces e eficientes no despregamento das medidas incluídas no Plan de Recuperación, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico lanza a presente manifestación de interese, co obxectivo de completar o desenvolvemento e deseño de actuacións que comporten a definición de novos modelos de negocio ou start-up no ámbito da enerxía, así como iniciativas innovadoras ou proxectos singulares ou integrados de carácter multi-tecnolóxico e novo que permitan abordar a transición enerxética en Canarias, eliminen as barreiras que frean unha maior penetración das enerxías renovables e permitan dar unha resposta ás necesidades concretas do sistema enerxético insular.

A información recompilada permitirá definir liñas estratéxicas de actuación, que se concretarían nos mecanismos de financiamento e apoio. Neles fixaríanse os parámetros técnicos que deban rexer estes procedementos, que estarán suxeitos aos criterios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, esixibles pola normativa correspondente.

A participación nesta expresión de interese non é, por tanto, un criterio previo nin condición esixible de face ao acceso ao potencial financiamento, axudas ou calquera outro medio de apoio que poida convocarse por parte da Administración para o apoio de proxectos. A participación nesta convocatoria permite contribuír a achegar unha visión máis ampla e plural para que o deseño das liñas poida ter en conta a diversidade e as características dos posibles proxectos e liñas de actuación.

De igual modo, a non presentación dunha expresión de interese ou resposta á consulta non limitará a posibilidade de presentar propostas nunha eventual futura convocatoria.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 16 de febreiro de 2022 ata o día sábado, 16 de abril de 2022

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-energiasislas@miteco.es

As propostas e proxectos poderán remitirse á dirección de correo indicada cubrindo obrigatoriamente o ficheiro adxunto, que poderá ser complementado cunha memoria ou documentación adicional que achegue información relevante. En todo caso, os documentos terán unha limitación de 10 páxinas.

Garantirase a confidencialidade de toda a información enviada e o recoñecemento da propiedade intelectual.

Anexos