DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Real Decreto de Consello de Ministros
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Consulta pública previa

Resumen

De acordo con o artigo 3 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico, a autorización das instalacións de xeración eléctrica situadas no mar territorial corresponde á Administración Xeral do Estado (AGE).

O marco normativo vixente ata o momento para a autorización das este instalacións é o Real Decreto 1028/2007, do 20 de xullo, polo que se establece o procedemento administrativo para a tramitación das solicitudes de autorización de instalacións de xeración eléctrica no mar territorial.

No entanto, durante a última década o sector eólico mariño avanzou en coñecemento e experiencia, e grazas a conceptos tecnolóxicos como a tecnoloxía flotante ha ampliado o seu alcance xeográfico potencial. Isto motivou un crecente interese polos promotores para desenvolver proxectos nas costas españolas.

A disposición adicional terceira do Real Decreto-lei 12/2021, do 24 de xuño, paraliza o procedemento previsto no Real Decreto 1028/2007, do 20 de xullo, ata a aprobación polo Goberno dun novo marco normativo, salvo para as instalacións asociadas a infraestrutura para a proba, demostración ou validación de prototipos e novas tecnoloxías asociadas á enerxía eólica mariña.

En decembro de 2021 o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico publicou a “Folla de ruta para o desenvolvemento da eólica mariña e das enerxías do mar en España”, na que se fixa un obxectivo de potencia instalada de eólica mariña de 1 a 3 GW en 2030, así como as liñas de actuación para alcanzalo. En concreto, sinálase a necesidade de adecuar o marco administrativo de autorización e de impulso do investimento.

Doutra banda, en 2022 espérase a aprobación dos Plans de Ordenación do Espazo Mariño (POEM), como instrumento de zonificación no que, unha vez analizadas as posibles interaccións con outros usos do mar, quedarán reflectidas as áreas máis adecuadas para o desenvolvemento da eólica mariña, por existir -a nivel de planificación- unha viabilidade técnica e medio ambiental.

Este contexto, xunto co novo marco europeo e nacional, fai necesario o establecemento dun novo marco normativo para o desenvolvemento da eólica mariña e as enerxías do mar.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día mércores, 1 de xuño de 2022 ata o día mércores, 22 de xuño de 2022

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-renovablemarina@miteco.es indicando en el asunto: "CPP marco normativo eólica marina y energías del mar"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea identificado.

Con carácter xeral as respostas consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos