DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Orde Ministerial
Carácter da consulta:
Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

As instalacións de electricidade e calor renovables en substitución de fósiles no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, aprobado no marco do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, inclúe catro eixos transversais sendo un deles a Transición Ecolóxica. Este eixo transversal atopa o seu desenvolvemento, entre outras, na Política Panca 3 ‘Unha transición enerxética xusta e inclusiva', e dentro desta, enmárcase a Compoñente 7 ‘Despregamento e integración de enerxías renovables'. Nas actuacións de investimento desta compoñente contémplase o I1 ‘Desenvolvemento de enerxía renovables innovadoras, integradas na edificación e nos procesos produtivos'. A substitución de produción de electricidade e calor producida por combustibles fósiles por enerxías renovables é considerada como unha actuación dentro deste contexto, xa que forman parte da solución para alcanzar a neutralidade climática en 2050, contribúen á vertebración do territorio e ao desenvolvemento de zonas rurais, e reducen as importacións de gas natural e outros combustibles fósiles. Tamén favorecen un cambio no modelo produtivo de España con nova xeración de emprego e impulsando a actividade económica nun contexto de recuperación económica.

A finalidade deste Programa de Incentivos é a execución de instalacións de produción de electricidade e calor a partir de enerxías renovables en substitución de produción a partir de combustibles fósiles, co cal se pretende unha substitución paulatina da produción da electricidade e a calor a partir de combustibles fósiles por instalacións que utilicen enerxías renovables. Deste xeito contribúese á descarbonización da economía e redúcese a dependencia enerxética do exterior, polo que procede o establecemento de sistemas de incentivos económicos a para impulsar esta transición.

Trámite de audiencia.

Preséntase a trámite de audiencia e información pública unha Orde que establecerá as bases reguladoras de convocatorias ao Programa de Incentivos para instalacións de produción de electricidade e calor a partir de enerxías renovables en substitución de produción a partir de combustibles fósiles, e tamén a Resolución da primeira convocatoria.

Este Programa de Incentivos tramitarase de forma centralizada polo IDAE como método máis apropiado debido á natureza dos proxectos e o limitado do orzamento. Desta forma optimizarase a xestión dos fondos públicos e incentivarase un volume de investimento significativo na execución de proxectos.

A finalidade desta consulta pública consiste en facer público textos sobre os que solicitar, directamente ou a través de organizacións representativas, a opinión de todo tipo de entidades interesadas en levar a cabo proxectos obxecto do Programa de Incentivos.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día venres, 13 de xaneiro de 2023 ata o día venres, 3 de febreiro de 2023

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-renovableseyc@miteco.es indicando en el asunto: "Información pública incentivos producción electricidad y calor renovable en sustitución fósiles"

Deberán indicar as seguintes cuestións:

  • Nome e apelidos / denominación ou razón social do participante.
  • Organización ou asociación (se corresponde).
  • Contacto (correo electrónico).

Só serán consideradas as alegacións nas que o remitente estea plenamente identificado (nome completo xunto ao DNI ou CIF en función da personalidade física ou xurídica). Con carácter xeral as respostas ás alegacións consideraranse non confidenciais e de libre difusión. Os contidos das alegacións que o seu autor considere confidenciais deberán ser especificamente sinaladas polo mesmo, motivando as razóns da este cualificación.

Anexos