DetalleParticipacionPublica

Consulta
Pechada
Alcance da norma:
Disposición doutras autoridades
Carácter da consulta:
Non Normativas
Tipo de participación:
Audiencia e información pública

Resumen

O Real Decreto 738/2015, do 31 de xullo, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica e o procedemento de despacho nos sistemas eléctricos dos territorios non peninsulares, desenvolve algúns dos preceptos establecidos na Lei 17/2013, do 29 de outubro, e na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico. Entre eles define o procedemento de outorgamento do réxime retributivo adicional que poden percibir os grupos xeradores nestes territorios.

Así, o Real Decreto 738/2015, do 31 de xullo, establece un procedemento de concorrencia competitiva para a concesión da resolución de compatibilidade que dá dereito a percibir o réxime retributivo adicional, resolución que será concedida tendo en conta as necesidades de potencia postas de manifesto polo operador do sistema, as características técnicas que sexan máis apropiadas para estes sistemas e a opción economicamente máis vantaxosa para o conxunto do sistema.

O procedemento de concorrencia competitiva establecido é convocado por resolución da Secretaría de Estado de Enerxía, e, en previsión da convocatoria do primeiro procedemento de concorrencia competitiva, sométese a audiencia proposta de resolución desta primeira convocatoria co fin de que os interesados poidan presentar alegacións.

Prazo de remisión

Prazo para enviar argumentos a partir do día martes, 17 de xaneiro de 2023 ata o día mércores, 8 de febreiro de 2023

Presentación de alegacións

Las alegaciones podrán remitirse a la dirección de correo: bzn-consulta.tnp@miteco.es indicando en el asunto: "Procedimiento de concurrencia competitiva"

Só serán consideradas as respostas nas que o remitente estea plenamente identificado.

Con carácter xeral as respostas e/ou escritos de alegacións consideraranse non confidenciais e de libre difusión. As partes que se consideren confidenciais deberán ser especificamente sinaladas e delimitadas nos comentarios, motivando as razóns da este cualificación que poderán desestimarse, no seu caso, tamén de forma motivada, conforme a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Anexos